Obchodní podmínky

E-SHOP NEJLEPŠÍ KOČÁRKY.CZ

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.nejlepsikocarky.cz.

Provozovatelem internetového obchodu je John Nell baby s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Kukleny, Kalendova 747/9a, IČO: 28776941, DIČ: CZ28776941, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 26742,

Pokud jste zvolili platbu převodem, peníze posílejte na:
• Číslo účtu: 115-7264180297/0100
• IBAN: CZ4301000001157264180297
• SWIFT: KOMBCZPPXXX
• VS: číslo objednávky, (ve tvaru 88100xxxx, kde x představují Vaše číslo objednávky)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) John Nell baby s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Kukleny, Kalendova 747/9a, IČO: 28776941, DIČ: CZ28776941 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.nejlepsikocarky.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek, objednávka a přijetí objednávky (akceptace) jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami či kupní smlouvou se řídí platným právem dle českého právního řádu, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“). Veškeré spory mezi prodávajícím a kupujícím týkající se kupní smlouvy budou řešeny před soudy České republiky. Kupní smlouvu lze uzavřít i v jiném než českém jazyce, vždy se však bude smlouva řídit českým právním řádem a spory z ní budou posuzovány soudy České republiky, a to včetně případů se zahraničním prvkem. Smluvní strany si sjednávají vyloučení zpětného odkazu.

1.7. Prodávající a kupující vyloučili jakýkoli dopad obchodních zvyklostí na kupní smlouvu. Příslušná část ustanovení § 545 a celé ustanovení § 565 občanského zákoníku se neuplatní.

1.8. Spotřebitel a informace pro spotřebitele. Kupující, jenž uzavírá Smlouvu s prodávajícím mimo svoji podnikatelskou aktivitu či aktivitu jiného podnikatele, jehož jménem vystupuje je spotřebitelem.

Informace pro spotřebitele. O charakteru zboží je spotřebitel informován na webovém rozhraní a pokud možno i ve smluvních dokumentech. Spotřebitel je varován, že zde existuje nebezpečí, že se spotřebitel poraní při neopatrném užívání zboží, např. uklouznutí na ledu apod., což prodávající nemůže ovlivnit a spotřebiteli tedy existuje nebezpečí vzniku škody či újmy. Spotřebitel je osobou s rozumem průměrného člověka a je varován, aby při užívání výrobku zohlednil povětrnostní a další podmínky a své rozhodnutí při dispozici se zbožím, zejména o skutečnostech pro něj významných, řídil se návodem a konzultoval i s jinou osobou, např. ošetřujícím lékařem, právníkem, účetním apod. Prodávající neposkytuje službu investiční rady, doporučení či obdobného charakteru a způsob, jakým si případné poradenství ke zboží spotřebitel vyloží je čistě subjektivní. Spotřebitel je po dobu trvání Smlouvy a před jejím uzavřením oprávněn dotázat se prodávajícího na doplňující informace ke zboží a požádat o vysvětlení, jež mu v přiměřené době prodávající poskytne. Dodavatelem zboží je osoba prodávajícího. Není-li výslovně ujednáno jinak, platí pro kupní smlouvu omezení dodání výrobků v rámci České republiky a prodávající akceptuje jako způsoby platby platbu převodem na účet, platbu v hotovosti a platbu prostřednictvím webového rozhraní. Ceny jsou spotřebiteli sdělovány s připočteným DPH. Prodávající informuje v těchto obchodních podmínkách o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit. (viz níže).

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Prodávající vydá na základě uzavřené kupní smlouvy potvrzení o jejím uzavření, a to především v elektronické formě.

Nemožnost odstoupení od kupní smlouvy. V případě, že zboží bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu nebo v případě dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči, nelze spotřebitelem odstoupit od smlouvy, a taktéž v případech, kdy toto zboží bylo dodáno s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající sdělil a sděluje před uzavřením smlouvy spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

1.9. Podnikatel. Kupující, jenž uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím v rámci svojí podnikatelské aktivity či aktivity jiného podnikatele, jehož jménem vystupuje je spotřebitelem. Kdykoli, kdy při jednání či uzavírání Smlouvy kupující užije IČ, např. pro fakturační údaje, do objednávky apod. je pro účely kupní smlouvy podnikatelem.

1.10. Tam, kde se hovoří v těchto obchodních podmínkách či jiných smluvních dokumentech o spotřebiteli, pak tyto práva vznikají pouze kupujícímu, který je spotřebitelem.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost či nedostupnost uživatelského účtu či webového rozhraní obchodu způsobenou zaviněním třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou pouze informačního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku je tak vyloučeno.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro dodání zboží od zahraničí si strany ujednají samostatný režim a samostatné náklady, kdy i takové ujednání se řídí těmito obchodními podmínkami.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Do doby takovéhoto potvrzení není prodávající povinen plnit kupní smlouvu, a to i v případě, že již předtím došlo k akceptaci objednávky kupujícího z jeho strany.

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, případně převzetím objednaného zboží kupujícím.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu. Prodávající a kupující vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, jakákoli změna oproti původní nabídce je považována za novou nabídku k uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.9. V případě, že kupující ke své nabídce, poptávce či potvrzení objednání zboží připojí svoje obchodní podmínky ve smyslu ustanovení § 1751 občanského zákoníku, nestávají se takové obchodní podmínky součástí kupní smlouvy a na vztah mezi prodávajícím a kupujícím se neuplatní.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího,;

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky (dále jen „účet prodávajícího“);

- popřípadě jiným způsobem, který je uveden na webovém rozhraní obchodu.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se tak na vztah mezi prodávajícím a kupujícím nepoužije.

4.6. Prodávající je oprávněn požadovat zálohu na kupní cenu u objednávek s celkovou cenou nad 5 000 Kč.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Kupujícímu nepřísluší další žádná práva z vadného plnění, byla-li sleva poskytnuta právě pro nějaký nedostatek zboží z takové vady.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v tištěné podobně spolu s dodáním objednaného zboží.

5. Odstoupení od kupní smlouvy a storno poplatek

5.1. Kupující, který ve vztahu k prodávajícímu vystupuje jako spotřebitel, má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů dle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že takovéto odstoupení není možné v případech upravených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku. kdy některé z možných případů jsou zmíněny v úvodním ustanovení informací pro spotřebitele.

5.2. Odstoupení od kupní smlouvy dle ustanovení 5.1 obchodních podmínek musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. K odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel využít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy nebo jakoukoli jinou formu.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle ustanovení 5.1 či 5.10 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odeslání odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Lhůta je zachována, pokud kupující odešle zboží prodávajícímu před jejím uplynutím. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené nad rámec takového opotřebení, které odpovídá tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčnosti zboží, a, je-li to možné, v původním obalu. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující vrátí příslušné zboží nebo prokáže, že jej již prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.

5.4. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno nad rámec běžného opotřebení či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu-spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím-spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující-spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Pro vrácení dárku se uplatní stejná lhůta jako pro vrácení zboží.

5.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy (ze strany kupujícího-spotřebitele), hradí kupující-spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží kupující.

5.7. V případě, že kupující-spotřebitel nepřevezme objednané zboží, nejedná se o odstoupení od kupní smlouvy, ale o porušení kupní smlouvy, v tomto případě má prodávající právo na náhradu škody tímto porušením vzniklou.

5.8. Jiné důvody pro odstoupení od kupní smlouvy, které se uplatní i na prodávajícího, jenž není spotřebitelem, upravuje občanský zákoník.

5.9. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.10. Kupní smlouvu nelze ze strany kupujícího podnikatele vypovědět ani od ní odstoupit, a to ani před dodáním zboží, není-li výslovně písemně ujednáno jinak. Odstoupení od smlouvy kupujícím podnikatelem musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě bez zbytečného odkladu, maximálně do 5 dní od zjištění a je akceptovatelné pouze pomocí listinné pošty (dopisem) na adresu sídla společnosti. Pro odstoupení od smlouvy musí kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím nazvaný reklamační protokol. Tento formulář je dostupný na webových stránkách prodávajícího nebo jej lze kdykoliv vyžádat na emailové adrese info@nejlepsikocarky.cz. Prodávající kupujícímu podnikateli oznámí, zda odstoupení je oprávněné tím, že mu sdělí, zda jej přijal či nikoli.

5.11. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit pouze v případě podstatného porušení smlouvy prodávajícím. Podstatným porušením se rozumí situace, kdy zboží není ani z části způsobilé účelu plynoucím ze smlouvy, jinak k účelu, kterému zboží primárně slouží. Podstatným porušením smlouvy je tedy pouze ta situace, kdy zboží je pro kupujícího zcela nepoužitelné ke svému hlavnímu účelu zaviněním prodávajícího. Veškerá ostatní porušení smlouvy ze strany prodávajícího jsou nepodstatnými porušeními smlouvy, a to i ve svém souběhu a kombinaci.

5.12 V případě, že předmětem Smlouvy je několik kusů či druhů zboží, vztahuje se právo odstoupit od kupní smlouvy na každé zboží zvlášť, přičemž je pro tento účel považováno, že ke každému kusu byla uzavřena samostatná kupní smlouva.

5.13. Prodávající může kdykoliv částečně nebo v plném rozsahu odstoupit od kupní smlouvy či ji vypovědět, zejména pokud kupující neposkytl součinnost, zachoval se či hrozí, že se zachová tak, že dojde k porušení smlouvy, kdykoli do dodání zboží, změní-li se charakter zboží či zboží již v této variantě není vyráběno. Prodávající je povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky do třiceti (30) dnů od vystavení příslušného účetního dokladu (a jeho potvrzení kupujícím), který bude vystaven na základě odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky kupujícího od kupujícího přijal, avšak pouze v případě, že ji přijal (kupující zaplatil prodávajícímu).

5.14. V případě akceptace odstoupení od Smlouvy prodávajícím dle čl. 5.10 obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší pouze ve vztahu ke konkrétnímu zboží. Kupující podnikatel je oprávněn učinit odstoupení od smlouvy pouze pomocí reklamačního protokolu, v němž podrobně popíše vadu, její povahu, vadu prokazatelně doloží a zvolí si jako právo z vadného plnění odstoupení od smlouvy. Zboží vykazující vady podstatného porušení smlouvy musí být prodávajícímu vráceno do tří (3) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Pokud zboží nebude vráceno včas, nemůže jej prodávající vrátit svému dodavateli, a tím zaniká nárok kupujícího podnikatele na vrácení peněz a odstoupení od smlouvy.

5.15 V případě, že kupující uhradí zálohu na zboží a následně odstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn si ponechat 10 % z celkové hodnoty zboží jako storno poplatek za administrativní a jiné náklady spojené s odstoupením od smlouvy.

5.16 Kupující bere na vědomí, že odstoupením od smlouvy se zrušuje kupní smlouva od počátku. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu zbývající část zaplacené zálohy po odečtení storno poplatku, a to nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

5.17 Kupující souhlasí, že storno poplatek ve výši 10 % z celkové hodnoty zboží je přiměřený a odpovídá nákladům vynaloženým prodávajícím v souvislosti s přípravou a administrací objednávky.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Není-li ujednáno jinak, prodávající odevzdá zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů. Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním zboží, a tuto svou povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnutou kupujícím, je kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit. Kupující může od Smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření Smlouvy anebo kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením Smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Kupující je povinen zboží po převzetí jakýmkoli způsobem zkontrolovat, zda nemá vady a tyto bez zbytečného odkladu ohlásit prodávajícímu či přepravci.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody vzniklou tímto porušením.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, popř. prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Přijetím zásilky kupující stvrzuje, že je zásilka doručena v pořádku a nepoškozená. Z logistických důvodů může zboží dorazit v neoriginální kartonové krabici/balení.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Odpovědnost za vady

7.1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a dále reklamačním řádem. Práva z vadného plnění vznikají v samostatném režimu každé jedné kupní smlouvy a nejsou kombinovatelná, lze je tedy uplatnit výhradně v režimu kupní smlouvy, kde došlo k zaviněnému porušení kupní smlouvy prodávajícím.

7.2. Další práva a povinnosti stran související s právy z vadného plnění upravuje reklamační řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, tj. připsáním celé kupní ceny na bankovní účet prodávajícího, nejdříve však současně v momentu předání zboží prvnímu přepravci či v momentu odevzdání přímo kupujícímu.

8.2. Prodávající je oprávněn pověřit třetí osobou splněním svého závazku z kupní smlouvy, za jeho splnění však odpovídá nadále tak, jako by plnil sám.

8.3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.4. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. Ochrana osobních údajů a cookies

9.1. Kupující bere na vědomí, že pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, jakož i pro některé další důvody, bude docházet ze strany prodávajícího ke zpracování jeho osobních údajů. Bližší informace o tom, jakým způsobem budou zpracovávány osobní údaje zákazníka, včetně rozsahu, účelu a době takovéhoto zpracování a veškerých práv, které lze v této souvislosti uplatnit, jsou k nalezení na našem webu v sekci „Vše o nákupu – Zpracování osobních údajů“.

9.2. Cookies jsou ze strany prodávajícího využívány pouze, pokud je jejich využívání a zpracování nezbytné pro technické ukládání či pro plnění Smlouvy a vyřízení objednávky kupujícího. Jiné než uvedené využívání cookies probíhá ze strany prodávajícího pouze na základě režimu opt-in, tedy tehdy, kdy k takovému využívání udělí kupující aktivní souhlas. Tento souhlas může kupující kdykoli odvolat.

10. Doručování

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5. Veškeré právní záležitosti pro nás řeší AZ LEGAL, advokátní kancelář, s. r. o.

11.6. Kontaktní údaje prodávajícího, adresa pro doručování:

Kalendova 747/9a

Hradec Králové, Kukleny

E-mail: info@nejlepsikocarky.cz

Telefon: 495 534 347

V Hradci Králové dne 1. 5. 2023

John Nell baby s.r.o.